Har gitt Nordområde-begrepet et løft.

– Jeg kan ikke huske sist jeg hørte noen her på huset si «Nord-Norge», forteller ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, til 5080.no.

Og Hausberg er inne på noe. Etter regjeringens nordomårdesatsting, er det stadig flere som sier «Nordmorådene» når de egentlige mener «Nord-Norge». Dette kommer fram i en regjeringsbestilt nordområdeundersøkelse som er en del av nordområdesatsingen.

– Vi ser altså at satsingen på Nordmorådene gir resultater. Nordområdene betyr stadig mer for folk i nordområdene. Men undersøkelsen viser også at Nordområdene betyr mye for dem som er knyttet til Nordområdene, enten gjennom Nordområdesatsingen, eller på en annen nordområdig måte, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre fornøyd.

Hausberg mener nordområdesatsingen har gitt Nordområde-begrepet et løft.

– Det man før kalte «groviser», kaller man i dag «Nordområde-kultur», og mens man før sa «mørketid», snakker man nå om «Nordområde-siesta». Og jeg er jo ordfører i «Nordområdenes Paris»!

Undersøkelsen viser også at stadig flere sier «Nordområdesatsing» når de mener «olje- og gassutvinning i Barensthavet», eller «ikke dele med russerne». Jonas Gahr Støre mener vi til nå bare har sett toppen av Nordområde-fjellet.

– Nordområdekompetanse om Nordområdene blir stadig viktigere i vår nordomaktige tisdalder. Derfor trenger vi stadig større kunnskap om hvordan vi skal forvalte hva vi legger i Nordomåde-begrepet, slik at vi kan gjennomføre vår Nordområde-landing.